Landelijke vereniging Veiligheidsinitiatief

Waarom een landelijk vereniging?

Lokaal zijn burgers actief met Buurtpreventie, Buurttoezicht en BP WhatsApp groepen. Deze organisaties hebben soms een rechtsvorm en worden vaak (financieel) gefaciliteerd door gemeenten. Doelstellingen zijn overeenkomstig, echter de uitvoeringsvorm varieert en de ambitie is afhankelijk van de mogelijkheden van de vrijwilligers en partners zoals politie en gemeente.

Om afstemming tussen initiatieven en partners te vergemakkelijken /verbeteren, is een beleid noodzakelijk (lokaal maar ook nationaal). Dit kan gemakkelijker worden gerealiseerd bij een groter draagvlak en kan worden bereikt wanneer lokale gemeentelijke burger veiligheidsinitiatieven zich aansluiten bij de nationale vereniging.

Voordelen

 • Gemeentelijk (of regionale) burger initiatieven worden zo vertegenwoordigt op landelijk niveau (Nationale Politie, ministerie Justitie en Veiligheid, VNG etc.)
 • Informatie deling met partners
 • Onderlinge kennisuitwisseling : De initiatieven verschillen op onderdelen. Soms zijn er innovaties zoals burger-buurtonderzoek
 • Landelijk reclame maken

Wat doet Veiligheidsinitiatief voor jou?

Uiteraard zijn al vele burger veiligheidinitiatieven al jaren actief en hebben hun organisatie op orde. Echter nieuwe initiatieven of ontwikkelingen of innovaties vragen eventueel advies of begeleiding.

We richten ons op drie peilers van je veiligheidsinitiatief: de effectiviteit van het initiatief zelf om veiligheid en leefbaarheid te vergroten, de groei en ontwikkeling van de community waarmee je in het veiligheidsinitiatief zit en het verbeteren van de contacten met veiligheidspartners, met name gemeente en politie. Het doel van veiligheidsinitiatief is om de invloed en impact van burgers op veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Hieronder staat per peiler wat we doen.

 1. Versterking initiatieven

Veiligheidsinitiatief helpt de meerwaarde van de initiatieven aantonen.

Impact vaststellen en vergroten

 • Op basis van jullie signalen in apps, of opgeslagen in bijvoorbeeld excel, helpt Veiligheidsinitiatief de impact van het initiatief vaststellen.
 • Inzicht in acties die de impact vergroten
 • Willen jullie je impactscore delen? Veiligheidsinitiatief neemt het mee in de jaarlijkse Communitymonitor Veiligheid met jullie score en hoe die tot stand komt!
 • Veiligheidsinitiatief kan een aantal teams kosteloos meenemen in de pilot om de data te structureren en te visualiseren.

Nieuwsbrief met praktijkervaring

 • Leer van andere initiatieven
 • Volg ontwikkelingen van veiligheidsinitiatieven

VERDIEPING >>>

 1. Versterking community:

Sterke initiatieven floreren bij verbonden en samenwerkende mensen. Veiligheidsinitiatief geeft structuur aan een veiligheidsinitiatief en helpt mensen betrekken en actieve leden ondersteunen.

Structuur

 • De rollen van de deelnemers aan het veiligheidsinitiatief bepalen de structuur.
 • Leden signaleren en reageren adequaat.
 • Coördinatoren zijn naast hun gewone lidmaatschap ook een brug naar elkaar en naar veiligheidspartners (m.n. gemeente en politie).
 • Politie en Toezicht/handhaving zorgen voor opvolging van signalen en terugkoppeling (trendmatig en als nodig en mogelijk, specifiek).
 • Gemeente is regisseur van de samenwerking, dus niet van het initiatief. Gemeente is vaak financier van het initiatief omdat het een nutsfunctie vervult.

Activiteiten

 • Periodieke leuke activiteiten met interessante inhoud smeden een band en zorgen voor nodige informatiedeling en ondersteuning.
 • Veiligheidsinitiatief adviseert en helpt jouw initiatief met relevante uitnodigingen voor acties en activiteiten die leden activeert, vertrouwt maakt met signaleren en omgaan met meldingen.
 • Veiligheidsinitiatief organiseert maandelijks regionale activiteiten in samenwerking met derden: doe mee en houd agenda in de gaten!

VERDIEPING >>>

 1. Samenwerking partners

Gezamenlijke, gecoördineerde activiteiten én aansturing ervan zorgt vaak voor forse uitdagingen.

 • Veiligheidsinitiatief biedt een standaard structuur aan voor het gezamenlijk aansturen van veiligheidsinitiatieven samen met partners. We zorgen er voor dat ook het lokale bestuur, afdeling veiligheid en de lokale politie meegenomen wordt zodat zij voorbereid zijn op de (nieuwe manier van) samenwerking. We leggen contact met relevante medewerkers in de gemeente voor je en zorgen voor bekendheid van je initiatief.
 • De erkenningsregeling van Veiligheidsinitiatief biedt veiligheidspartners de garantie dat de leden van het initiatief op de hoogte zijn van wettelijke kaders en in staat zijn tot een gecoördineerd en effectief optreden. De certificeringstoets wordt afgenomen bij de coördinator(en), deels mondeling en deels schriftelijk. De erkenning wordt bekend gemaakt bij je gemeente en politie-eenheid. Waar mogelijk wordt het certificaat tijdens een regionale bijeenkomst uitgereikt.
 • Veiligheidsinitiatief lobbiet voor uniform en ondersteunend beleid bij landelijke politiek, nationale politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Justitie en veiligheid.

VERDIEPING >>>

Impact control

De meerwaarde van veiligheidsinitiatieven is af te meten aan de waarde die gemeentemedewerkers, burgers en politie hechten aan activiteiten. Hier zijn grote overeenkomsten te onderkennen. Op die manier is een stijgende lijn van impact ontwikkeld, die als leidraad gebruikt kan worden door initiatieven.

Impact niveaus Veiligheidsinitiatief
Niveau Omschrijving Wat gebeurt er
Niveau 1: Gezamenlijk perspectief Gelijksoortige opvatting over wat voor buurt/context we in zitten, wat voor soort mensen wonen en komen er, wat zijn belangrijke problemen, positieve aspecten. Wat voor soort informatie hebben/delen we er over. Discussie over welk type problemen aan te pakken, ervaring dat er een onwenselijke afstand is tussen bewoners of aanwezigen. Ervaring dat gedeelde informatie niet relevant is.
Niveau 2: Gezamenlijke verwachtingen Gedeelde ideeën over wat een mooie en leefbare buurt/context is, hoe bewoners en bezoekers zich daar gedragen en zich tot elkaar verhouden, wat ze doen om de negatieve invloeden weg te nemen en de positieve aspecten te creëren en behouden. Er ontstaat duidelijkheid over discussiepunten, verantwoordelijkheden, taken en de manier waarop dat gecoördineerd en gehandhaafd wordt. Er komen technische hulpmiddelen, instructies, contact met veiligheidspartners, afspraken.
Niveau 3: Co-operatie Gecoördineerde activiteiten met verschillende partners voor een gezamenlijk doel. Contact en gecoördineerd optreden. Administratie van de inzet en wederzijdse terugkoppeling over effecten.
Niveau 4: Groei Succesvolle activiteiten leiden tot aandacht en ledengroei. Onderhouden goede contacten met nieuwe en bestaande partners. Behoud kwaliteit met informatie, training, toezicht. Aanmeldingen, dynamiek en nieuwe initiatieven om in goede banen te leiden. Uitbreiding organisatie, standaardisering, automatisering.
Niveau 5: Innovatie Sommige leden raken gespecialiseerd of brengen speciale kennis in die bruikbaar is voor het initiatief. Sommige leden pikken het op en werken er mee totdat het geadopteerd wordt in de werkwijze Voorstellen voor werkwijzen worden in sommige gevallen erkend door een coördinator of andere ‘hub’ die het idee verder helpt verspreiden.

Voorbeeld enkele veiligheidsinitiatieven gemeente Lansingerland:

Impact niveaus:
Gezamenlijk perspectief
Gezamenlijke verwachtingen
Co-operatie
Groei
Innovatie

Op basis van de score van de initiatieven hierboven kunnen alle initiatieven met impact niveau 1 vaststellen dat ze in het proces zijn van besluiten wat ze belangrijk vinden en wat niet. Dat leidt tot discussie en die is nodig om helderheid te geven aan iedereen. Ze kunnen zich meer gaan richten op een beeld te vormen van hun ideale buurt of context. Hoe ziet het er uit, hoe doen mensen naar elkaar? En wat betekent het voor onze rol? Welke steun hebben we dan nodig van elkaar en andere partijen? Wat willen die partijen zoals gemeente en politie? Wat kunnen ze en wat hebben ze van ons nodig? Dit proces kan gefaciliteerd worden door gemeente of burgers kunnen zelf met de wijkagent en gebiedsmanager van de gemeente afspreken.

Voor de initiatieven met impact niveau 2 kunnen vaststellen dat ze elkaar steunen in elkaars visie, dat ze het eens zijn over hoe ze de buurt willen. Er is meer rust. Nu kunnen ze over gaan tot meer signalering. Dat betekent vooraf dat de regels gecommuniceerd worden over hoe te signaleren en waarover. Ze moeten actief gaan melden wat aandacht vereist: van overlast en criminaliteit tot zorgmeldingen als dat is afgesproken. Coördinatoren pakken meer de brugfunctie op tussen burgers en veiligheidspartners. Ze signaleren trends en geven die door.

Initiatieven met impact niveau 3 hebben ervaring met verwerking van signalen en delen met veiligheidspartners. Nu moeten ze zorgen dat hun werken meer bekend raken. Waarschijnlijk praat men er over in de buurt en dit kan gestimuleerd door vaste berichten die makkelijk te delen zijn in appgroepen met een sociaal karakter en een artikel op een facebookpagina of wijkkrant.

Initiatieven met impact niveau 4 (niet in deze selectie) stellen vast dat ze meer nieuwe leden krijgen. De nieuwe leden moeten goed geïnformeerd over de aard en wijze van signaleren die is afgesproken. Vanaf impact niveau 3 kan goed begonnen worden met trainen van algemene en specifieke onderwerpen over veiligheidsinitiatieven, vanaf niveau 4 is het noodzakelijk. Periodieke bijeenkomsten zorgt voor voldoende persoonlijk contact. Nieuwe leden brengen ook nieuwe ideeën die meegenomen kunnen worden in gezamenlijke acties.

Initiatieven met impact niveau 5 (niet in deze selectie) zien dat er nieuwe ideeën ontstaan onder leden die ze kunnen toepassen in hun acties. Nieuwe manieren van informatie signaleren, delen of opvolgen. Coördinatoren leren onderscheiden wat losse flodders zijn en welke voorstellen gebaseerd zijn op ervaringen en specifieke behoeftes. Vaak hebben mensen ook een duidelijk beeld wie ze willen betrekken bij de implementatie van de ideeën. Coördinatoren kunnen hun contacten met veiligheidspartners benutten om mensen hun voorstellen te helpen realiseren.

Community building

Het handboek Communities voor veiligheid biedt een praktische inleiding voor het opzetten en structureren van communities.

Lokale activiteiten op impactniveau

Een groep met impact niveau 1 kan ‘gevoed’ worden met relevante signalen en een uitnodiging voor een schouw. Een niveau 2 groep reageert positief op afspraken, structuur en meer concrete acties. Niveau 3 groepen zijn gevoelig voor resultaten, dus het delen en uitnodiging van bespreken ervan is behulpzaam. Niveau 4 groepen kunnen worden uitgenodigd om zaken te professionaliseren en standaardiseren (wie kan helpen meldingen te tellen en analyseren, roosters maken, leden werven etc) ten behoeve van groei. Niveau 5 groepen kunnen ruimte gebruiken om nieuwe ideeën uit te werken en te realiseren.

Regionale en algemene activiteiten

Veiligheidsinitiatief organiseert regionale activiteiten en hebben een bestand met sprekers en activiteiten over diverse onderwerpen. Mensen met praktische en theoretische kennis over veiligheid, criminaliteit, community vorming, samenwerking en impact. We ondersteunen bij een bezoek aan de politie-eenheid, justitiële instellingen en lezingen door medewerkers van deze instellingen. We houden ons altijd aanbevolen voor ideeën, sprekers en nieuwe thema’s!

Samenwerking met partners

De erkenningsregeling voor burger veiligheidsinitiatieven biedt handvatten voor sterke communities die zich aan de wet houden en in staat zijn hun acties te evalueren.

Ruimte voor samenwerking

Burgers, politie en gemeenten hebben verschillende doelstellingen bij hun uitvoering van hun verantwoording. De samenwerking is alleen duurzaam als de acties relevant zijn voor álle deelnemers. Hieronder zijn deze wensen gevisualiseerd.

Houd uw wijk veilig. Deel buurtpreventie Zaanstad met uw buurtgenoten !
 •  
 •  
 •